Veškeré informace týkající se pravidel při rezervaci pobytu i jeho stornování.
Obecná pravidla reklamacíReklamace na služby musí být uplatněny bez zbytečného odkladu a na místě. Okamžitým uplatněním na místě samém zákazník umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace. Pozdější uplatnění reklamace může způsobit její neuznání.

Pravidla pro rezervaci pobytu

Vážení hosté, vzhledem k nekorektnímu jednání některých hostů jsme byli nuceni nastavit určitá pravidla týkající se rezervací, plateb a storna pobytů. Zde vám je předkládáme.
Při rezervaci pobytu vám bude vystavena objednávka a faktura s rezervačním poplatkem v celkové výši 70% všech objednaných služeb (vyjma stravování).
Rezervace je považována za platnou až po zaplacení rezervačního poplatku, pokud nebude sjednáno jinak. Změny objednaného ubytování a cen služeb po uzavření smlouvy (přijetí objednávky a zaplacení rezervačního poplatku) jsou nepravděpodobné, přesto nemohou být zcela vyloučeny.
Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, k navýšení směnného kursu, jedná se o závažné změny. Takové změny je provozovatel Horské chaty Na Perlíčku – Prdek povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
Je-li cena jednostranně zvýšena o více než 10% od původně stanovené ceny, zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by platil stornopoplatky. Musí tak učinit nejpozději do 5 dnů (emailem) po oznámení změn, jinak se předpokládá, že s novou cenou souhlasí.

Pravidla pro stornování pobytu hostem

Zákazník může kdykoli odstoupit od uzavřené smlouvy s Horskou chatou Na Perlíčku – Prdek. Storno pobytu zákazník provádí vždy písemně formou e-mailu. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost níže uvedené stornovací podmínky a zákazník je povinen zaplatit Horské chatě Na Perlíčku – Prdek účelně vynaložené náklady. Výše storno poplatků je odvislá od doby podání storno požadavku a to:
Storno pobytu 30 kalendářních dnů a více před započetím pobytu – vracíme 100% zaplaceného poplatku, z kterého odečteme 250Kč na pokrytí administrativních výdajů za každou jednotlivou rezervaci.
Storno pobytu 29 – 17 kalendářních dnů před započetím pobytu vracíme 50% z vybraného rezervačního poplatku.
Storno pobytu 16 – 10 kalendářních dnů před započetím pobytu vracíme 20% z vybraného rezervačního poplatku.
Storno pobytu 9 –0 kalendářních dnů před započetím pobytu vracíme 0% z vybraného rezervačního poplatku.
V případech, kdy nebyla klientem placena záloha, ale byla mu emailem potvrzená rezervace (zejména při individuálních rezervacích prostřednictvím on-line systémů) bude v případech „no-show“ nebo snížení počtu ubytovaných vůči zákazníkovi uplatněn storno poplatek ve výši ceny za jednu noc za každého z klientů, o které se snížil počet ubytovaných.
Jsou však okolnosti, za kterých není povinen zákazník hradit storno poplatky. Jedná se o následující situace:
klient za sebe sjedná rovnocennou náhradu
Dojde v dostatečném předstihu k dohodě o změně termínu na jiný při zachování minimálně stejného rozsahu a ceny služeb
Stornování pobytu ze strany Horské chaty Na Perlíčku – Prdek (viz níže)

Pravidla pro stornování pobytu Horskou chatou Na Perlíčku – Prdek

Ke zrušení pobytu ze strany Horské chaty Na Perlíčku – Prdek může dojít v případech, kdy není možné zajistit pobyt v důsledku závažných událostí, kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat. U výše uvedených případů se zákazníkovi nabídne jiný termín.
Pokud zákazník náhradní termín neakceptuje nebo adekvátní náhradní termín není k dispozici, bude mu neprodleně vrácena uhrazená částka za rezervaci v plné výši.
Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.

Další informace k ceně pobytu

Cena pobytu nezahrnuje pojištění. Cena pobytu zahrnuje poplatek obci tzv. vzdušné (aktuálně do 15,- Kč  osoba / noc.
Translate »